Quỷ cốc toán mệnh

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

b) Sự nghiệp người tuổi Bính sinh giờ Ất

Kỉ hồi du thưởng hoa gian chí
Bất nhược phát cung nhất thốn cơ
Đáo để tất vinh thiên lộc mã
Căn cơ đào lí lưỡng tương nghi

Dịch:
Mấy phen rong chơi ngắm giàn hoa
Chẳng bằng một đốt lẫy bắn cung
Đến đấy vẻ vang ngàn phú quí
Gốc rễ lí đào hai cùng thành
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

c) CƠ NGHIỆP người tuổi Bính sinh giờ Ất

Trì nhật hoàng đô xuân chính lệ
Trì thân tu đáo phượng hoàng trì
Dã như bất thị yêu kim khách
Dã đắc thiên biên hảo tước mi

Dịch:
Cung vua ngày chậm giữa xuân đẹp
Giữ thân đợi đến ao phượng hoàng
Ví như chẳng phải khách đeo vàng
Vậy được kế bên tước lộc tốt
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

d) HUYNH ĐỆ người tuổi Bính sinh giờ Ất

Tái biên tứ nhạn tề thanh khởi
Lưỡng lưỡng tam tam các tự phi
Duy hữu cô hồng thiên vạn lí
Du du túc thực tại ngư ki

Dịch:
Bên ải bốn nhạn cùng lên tiếng
Song đôi ba cặp cùng bay đi
Chỉ có chiếc hồng muôn ngàn dặm
Rong ruổi đủ ăn bên bãi câu
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

e) HÔN NHÂN người tuổi Bính sinh giờ Ất
Duyên phận do như tam đảo hạc
Long hổ tại động thủ nham tiền
Uyên ương bất nhược âu hòa lộ
Yến ngữ oanh đề vãn cảnh huyên

Dịch:
Phận duyên như hạc nơi ba đảo
Cọp rồng ở động giữ trước núi
Uyên ương chẳng như cò chung cốc
Én kêu oanh hót cảnh muộn ồn
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

g) CON CÁI người tuổi Bính sinh giờ Ất

Hàm ngoại nhất chi hoa lưỡng đóa
Kỳ gian nhất quả tại trung tồn
Tảo bồi hảo địa tài tân trúc
Thạch bạn u lan trưởng dị phân

Dịch:
Ngoài chậu một cành hoa hai đóa
Nơi đó một quả còn ở trong
Đất tốt sớm bồi trồng trúc mới
Bờ đá khóm lan dài thơm lạ
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 22

h) Cuối cuối đời người tuổi Bính sinh giờ Ất

Phùng khuyển đề trầm túy hậu
Thần kê khước hướng thủy chung đề
Đa nghi cẩn tỉnh đương niên mộng
Mạc vấn giang biên đệ nhất chi

Dịch:
Gặp chó phòng ngừa sau khi say
Gà thần hướng vào trong nước gáy
Ngờ nhiều cẩn thận mộng năm đó
Chớ hỏi bên sông một cành cây

(Hết quẻ số 22)
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

Lưỡng đầu: BÍNH - BÍNH
Qủe Số 23: BÁT THUẦN LY

1. CÁCH CỤC:
a) TỬ KHÍ TÍNH
cách cho người tuổi Bính, sinh giờ Bính Tý, Bính Dần
Giờ Bính Tý: Nẫm tuế thương sương
*Dịch: Năm được mùa chứa đầy kho vựa
• Giải: Sinh trưởng phú quý chi gia vô ưu vô lự
*Dịch: Sinh ra lớn lên trong gia đình phú quý, không lo không nghĩ

Giờ Bính Dần: Tửu lan 酒 闌 đối nguyệt
*Dịch: Cuộc rượu gần tàn đối diện trăng
• Giải: Tráng niên đắc ý vãn niên tiêu dao vô sự
*Dịch: Đến tuổi tráng niên thì đắc ý về già nhàn nhã vô sự
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

b) THIÊN THỤY TINH cách cho người tuổi Bính, sinh giờ Bính Thìn, Bính Ngọ
Giờ Bính thìn: Bảo thuyền nhập hải
*Dịch: Thuyền báu vào biển
• Giải: Đắc ý chi hậu phòng hữu hoạn nạn
*Dịch: Đắc ý đấy về sau phòng có hoạn nạn

Giờ Bính Ngọ: Thu đê dương liễu
*Dịch: Cây dương liễu mùa thu bên bờ đê
• Giải: Vãn niên cảnh huống hữu tiêu điều chi tượng
*Dịch: Tuổi già tình cảnh gặp phải hình tượng tiêu điều
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

c) THIÊN QUANG TINH cách cho người tuổi Bính, sinh giờ Bính Thân, Bính Tuất
Giờ Bính Thân: Thu nguyệt phù dung
*Dịch: Trăng thu hoa phù dung
• Giải: Tráng niên dĩ hậu tiệm nhập giai cảnh
*Dịch: Từ tuổi trung niên về sau dần dần gặp cảnh tốt

Giờ Bính Tuất: Tuyết lí tầm mai
*Dịch: Tìm Mai trong tuyết
• Giải: Khổ trung đắc lạc
*Dịch: Trong cái khổ được cái vui
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

d) Cách chung cho người tuổi Bính sinh vào 06 giờ Bính

HỔ KHỐN TÙNG LÂM
Cọp bị khốn quẫn ở rừng tùng

Sinh thân hảo tựa chủng thùy dương
Đãi đắc dương 楊 thành liễu 柳 bất trường
Nhạn quá bích tiêu 霄 vân trở cách
Cúc khai hàn lộ vãn hinh 馨 hương
Sơn hàn hổ khốn chung tu tỉnh
Địa lãnh hoa khai tử kiến thương
Nhất đán phiêu diêu thừa hứng khứ
Khán tha y cẩm tái hoàn hương

Dịch:
Thân sinh tốt như trồng dương liễu
Đợi được dương thành liễu chẳng dài
Nhạn qua trời biếc mây ngăn cách
Sương lạnh cúc nở muộn mùi thơm
Núi lạnh hổ quẫn sau nên tỉnh
Đất lạnh hoa nở quả bị thương
Một mai phất phới thích thú đi
Thấy ai áo gấm trở về làng
 
Last edited by a moderator:

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

2. PHÁN ĐOÁN:
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Bính sinh giờ Bính

• Thử mệnh nãi quan lộc chi tú công danh chi tinh, tự hợp thân vịnh vị hiển, nại hà hạn trì trì, hội thi vi lãn phủ ngưỡng, ư nhân bất túc hảo sự đa ma , ân nhân phản tắc cừu oan, thân giả đồng mạch lộ, tam bất túc tam biện, khoa danh bất túc, gia viên bất túc, nhi nữ bất túc, đẳng nhàn mạc oán lao tâm tảo, thượng sơn tu hữu hạ sơn thời.

*Dịch: Mệnh này là tú khí của quan lộc là sao công danh, tự gộp lại thân chìm lắng mà không hiển lộ, vì sao vận hạn lại chậm chạp trì trệ, hiểu biết cách thức bày ra làm việc, lười cúi đầu ngửa mặt (luồn cúi), so với người thì không đủ, việc tốt nhiều gian nan, làm ơn cho người thì lại khởi lên oán thù, người thân như khách qua đường (lạnh lùng vô tình), ba chẳng đủ ba không phân biện, khoa danh không đủ, nhà đất vườn tược không đủ, con cái không đủ, đợi chờ đến lúc an nhàn rồi chớ nên oán nhọc lòng sớm, lên núi đợi thời có ngày xuống núi.
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

b) Sự nghiệp người tuổi Bính sinh giờ Bính
Trì cung hiệp thỉ phi ngô sự
Nhật cận thanh quang tiệm hữu thanh
Nhược vấn phùng hầu tiền lộ khoát
Tây trì huy tiết hướng trùng thành

Dịch:
Cầm cung buông dây ta chẳng làm
Gần ngày trong sáng dần có tiếng
Nếu hỏi tước hầu trước đường rộng
Bên Tây cờ lệnh hướng đô thành
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

c) CƠ NGHIỆP người tuổi Bính sinh giờ Bính
Việt ấm tì hưu 貔 貅 thanh giá biệt
Trùng trùng thiên lộc tạ hoàng ân
Tiếu ngạo cao tường 翱翔 đãi ngọc thần
Tri âm thân tiến thiên sơn ngoại

Dịch:
Phúc ấm dũng sĩ vượt danh tiếng lạ
Lộc trời liên tiếp đáp ơn vua
Cười ngạo bay lượn đợi ngọc thần
Thân ngoài bên núi tiếp tri âm
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

d) HUYNH ĐỆ người tuổi Bính sinh giờ Bính
Nhạn tự phân phi hàn tái viễn
Hồ bạn ni nam 呢 喃 bạn lữ vô
Cô hồng tà lạc thái ngoại
Độc trạo thiên chu quá ngủ hồ

Dịch:
Nhạn tự chia bay ải lạnh xa
Ven hồ thì thầm chẳng bè bạn
Chiều xuống chiếc hồng ngoài ráng đẹp
Bơi chiếc thuyền nan qua năm hồ
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

e) HÔN NHÂN người tuổi Bính sinh giờ Bính
Oanh yến phân phân vị sấn tâm
Uyên ương phân tán tái tầm minh
Vãn lai đào lý thành âm xứ
Trúc nội mai hoa phận ngoại vinh

Dịch:
Ngổn ngang oanh yến chưa vừa lòng
Uyên ương chia lìa sau tìm hẹn
Về sau đào lí nơi bóng mát
Hoa mai bụi trúc phần ngoài tốt
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

g) CON CÁI người tuổi Bính sinh giờ Bính
Lưỡng hoa lưỡng quả vãn lai thành
Châu tử đường tiền hí thái vinh
Chi quế sâm sâm lan ngọc thịnh
Như phùng ngưu hổ cánh tranh vinh

Dịch:
Đôi hoa hai quả về sau thành
Trước nhà con cháu đùa vui sướng
Cành quế um tùm ngọc lan tốt
Gặp trâu cùng hổ tranh tươi tốt
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 23

h) Cuối cuộc đời người tuổi Bính sinh giờ Bính
Ngộ hổ thừa chu tự khả nghi
Thử thời bình địa thị tai nguy
Như long thức thế tri cơ tảo
Cao quải phàm phong sấn đối phi

Dịch:
Gặp cọp chèo thuyền tự nghi ngờ
Thời ấy đất bằng vậy cũng nguy
Như rồng biết thế hiểu cơ sớm
Treo cao buồm gió lấn đối bay

(Hết Quẻ số 23)
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

LƯỠNG ĐẦU : BÍNH - ĐINH
Qủe số 24: HOẢ ĐỊA TẤN
1.CÁCH CỤC:
a) THIÊN KHÔI TINH cách
cho người tuổi Bính sinh giờ Đinh Sửu, giờ Đinh Mão
Giờ Đinh Sửu:
Tuyết trung chu ảnh
*Dịch: Bóng thuyền trong tuyết
• Giải: Sự nghiệp năng thành tân khổ dị thường
*Dịch: Có thể thành sự nghiệp nhưng cuối cùng khổ lạ thường

Giờ Đinh Mão: Thuận thuỷ hành chu
*Dịch: Thuyền xuôi theo giòng nước
• Giải: Sở tác chi sư hào vô trở ngại
*Dịch: Việc làm không có chút trở ngại
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

b) THIÊN CƯƠNG TINH cách cho người tuổi Bính sinh giờ Đinh Tỵ, giờ Đinh Mùi
Giờ Đinh Tỵ: Lộ nhập bình pha
*Dịch: Đường vào nơi rất đều bằng phẳng
• Giải: Nhất sinh an ổn hào vô nguy hiểm
*Dịch: Suốt đời yên ổn không chút hiểm nghèo

Giờ Đinh Mùi: Trúc cái hành chu
*Dịch: Thuyền đi dưới bóng trúc
• Giải: Đồ danh đồ lợi mưu vọng tốc hiệu
*Dịch: Mưu tính danh lợi khó mong nhanh chóng có hiệu quả
 

phonglan

Moderator
Re: Quỷ cốc toán mệnh - Quẻ số 24

c) THIÊN ANH TINH cách cho người tuổi Bính sinh giờ Đinh Dậu, giờ Đinh Hợi
Giờ Đinh Dậu:
Dương liễu trước sương
*Dịch: Sương bám vào cây dương liễu
• Giải: Tác sự bất định động đa hoạn nạn
*Dịch: Làm việc không ổn định hoạt động gặp nhiều hoạn nạn

Giờ Đinh Hợi: Huyệt trung thủ thú
*Dịch: Bắt thú vật ở trong hang
• Giải: Xứ xứ thúc phọc lưỡng vô dụng xứ
*Dịch: Có sức trói buộc nhiều nơi chốn, hai nơi không có công dụng
 
Top