Nữ mệnh tổng đoán

iHi

Moderator
Bài này sưu tầm đã lâu, giờ không rõ nguồn nữa. iHi mong bạn nào biết rõ nguồn thì chú thích dùm.

1. Quí nhân trạch mã cùng trụ, dễ lạc kiếp phong trần

2. Trong trụ không có Sát lộ mà thân bị đa hợp thì dễ thành số kỹ nữ, nhưng nếu có Sát lộ hoặc Sát vượng thì lại không sao.

3. Dương nhận cách mà gặp Thương Quan lộ, là người đa đoan nhiều chuyện.

4. Ấn lộ khắp trụ là số khắc con

5. Thiên Nguyệt Đức cùng trụ với Chính Tài, phú quí tự nhiên đến.

6. Kim Bạch Thuỷ Thanh, sắc nước hương trời.

7. Đủ bốn chữ Dần Thân Tỵ Hợi: mở miệng dâm ô, đời cô độc

8. Tí Ngọ Mão Dậu có đủ: Bỏ nhà theo trai

9. Thìn Tuất Sửu Mùi có đủ: Phụ đạo không tròn

10. Tài Quan đóng trong mộ khố, nếu bị xung khai thì nghèo

11. Bốn thiên can cùng 1 chữ: Đời cô, hình, hoạ liên tiếp gặp

12. Địa Chi bốn chi cùng 1 chữ: Ít nhất 2 lần giá thú
 

iHi

Moderator
Những Quí Cách của Nữ Mạng

1. Quan Tinh lâm nguyệt lệnh không bị hình xung tạp thương

2. Tài Quan cùng vượng

3. Thiên Đức Quí Nhân cùng trụ với Ấn Thụ

4. Được một Thất Sát lộ ra và có chế phục

5. Thương Quan mệnh cục sinh Tài

6. Thiên Can Ngũ Hợp với Quan Tinh

7. Thực Thần vượng sinh Tài

8. Dương Nhận cách có Quan hoặc Sát lộ chế phục Nhận

9. Chi giờ có Lộc (Quy Lộc) mà Tài trên can giờ lộ ra

10. Thất Sát cách gặp Ấn lộ
 
Top