Ấn Pháp- Tìm Hiểu Và Sử Dụng…

volam078

Điều hành cấp cao[h=2]Ấn Pháp- Tìm Hiểu Và Sử Dụng… [/h]
Lời Tựa
Người muốn học pháp thuật Đạo Giáo cần có sự hiểu biết rõ ràng về Ấn
Pháp, trong tất cả các pháp thuộc Đạo Giáo, Ấn là 1 trong 3 thứ cơ bản
của Pháp Thuật Đạo Giáo : Ấn, Thủ Quyết, Chú Ngữ, người học pháp
Đạo Giáo bắt buộc phải có Ấn nếu không có Ấn thì khó mà phát huy hết
được oai lực của Pháp đó, nay người dịch xin ghi chép ra những điều căn
bản về Ấn để tiện đường cho người học Pháp nghiên cứu.
Ấn Pháp Là Gì ?
Ấn pháp là 1 trong những pháp khí tối quan trọng của Đạo Giáo Trung
Hoa, nó đại diện cho quyền năng của các vị tổ sư cao đạo của Đạo Giáo
và cũng là 1 sắc lệnh trong các nghi lễ của Đạo Giáo, Ấn là danh hiệu của
Tam Thanh chư thánh, chư thần trong tín ngưỡng đạo giáo, Ấn lấy cốt lõi
của Hồn Thần Tư Phủ và cốt lõi quan trọng của Đạo Đức Kinh mà tạo
thành, các loại Ấn Chương tượng chưng cho uy quyền và quyền lực của
chư tiên, chư thánh trong tiên giới, địa giới, giống như thời xưa có các
công ấn, ấn chương của các quan lại, vua chúa thời phong kiến, Ấn
thường được làm bằng Vàng, Ngọc, Đá, Gỗ, và được sử dụng trong các
văn kiện, sớ tấu, điệp thức và bùa để triệu thần linh, làm tăng oai lực của
bùa, thông quái đạt linh, trị bệnh, trừ tà, bảo vệ sức khỏe, giúp trường
sinh, vv......
Thường thì tất cả các loại Ấn Chương này trong sách Đạo Giáo có hẳn 1
hệ thống gọi là “ Pháp Ấn ” , Hệ thống Pháp Ấn này được ghi chép và
phân chia hết sức rõ ràng ( Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn trang 36-42 )
Sách Kim Tỏa Lưu Chu Dẫn quyển 2 có ghi chép và phân cấp các Ấn
như sau: Có 6 loại Pháp Ấn được chia thành 3 đẳng cấp, Thiên Tiên Đạo
Sĩ được 24 Ấn, Thần Tiên Đạo Sĩ được 15 Ấn, Khảo Chiêu Đạo Sĩ được
12 Ấn. Sách Thái Thượng Lão Quân Cáo Thiên Đế Quân Nhật cũng ghi
chép : Ấn được phân cho 3 đẳng cấp, Thiên Tiên Đạo Sĩ dùng Thượng
Thanh Ngọc Hoàng chi Ấn kế đến Nguyên Thủy Chi Ấn là người thường
dùng để hành đạo. Thần Tiên Đạo Sĩ dùng Thái Thượng Ngọc Kinh Chi
Ấn kế đến là Phi Thiên Cửu Dã Chi Ấn là người thường dùng hành đạo.
Các Đạo Sĩ khác thì dùng Thái Thượng Lão Quân Chi Ấn. Vào thời nhà
Đường xuất hiện 1 loạt Pháp Ấn đồng thời cũng xuất hiện các quy định
về sử dụng Pháp Ấn một cách hết sức nghiêm ngặt, các Pháp Ấn này
được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ Tôn Giáo, chính trong bản sách
này cũng có ghi rõ là “ Khi sử dụng Ấn để hành pháp cấm tuyệt đối
không được dùng ấn đó vào trong văn thư và truyền ra những bản Ấn
Phục Bản ( Ấn Giả ), không sử dụng chung các Ấn đó với hệ thống Ấn
quan lại ” Quy định của Đạo Giáo về Ấn rất nghiêm ngặt và kĩ càng vậy
mà ngày nay nhiều người cho là mình tu học theo Đạo Giáo mà lại vi
phạm các quy định đó dùng Pháp Ấn để đóng vào sách vở văn thư 1 cách
bừa bãi.
Lịch sử của Ấn Chương đã có từ rất lâu đời, các loại Ấn này đã có sự
hình thành trước cả khi Đạo Giáo xuất hiện, các thuật sĩ, thầy mo trong
thời Tần, Hán, đã từng dùng Ấn trong các việc tế lễ, trị bệnh, giải tà,
thông thần, đạt linh ví như Ấn Hoàng Thần Việt Chương là 1 trong những
Ấn có từ lâu đời và nổi tiếng về sự sắc sảo, thời nay giới huyền môn Đạo
Giáo gọi loại Ấn Chương này là Đạo Giáo Ấn, giới Huyền Thuật Việt
Nam gọi là Phương Sĩ Ấn hoặc 1 vài nơi có tên gọi khác. Theo như sách
(Cổ Ấn Bàn ) ghi chép lại, vào thời Tần Hán, giới Thuật Sĩ, Thầy Mo sử
dụng Hoàng Chương Việt Ấn rất là thịnh hành, tất cả những giới này đều
có Ấn này. Sau này trong các sách Sử Kí, Lý Vũ Bản Kí, Phong Đàn Thư
đều thống nhất ghi là Phương Sĩ Ấn, điều này những người đọc sách cổ
Trung Hoa nên lưu ý. Ấn Hoàng Thần Việt Chương thường được làm
bằng đồng có tay nắm hoặc vòng quanh mạ bạc, còn các loại khác thời cổ
đại thường làm bằng bùn đất nén lại ví dụ như Yểm Thắng Ấn hay còn
gọi là Ấn Tránh Tà , Việt Nam mình miền bắc gọi là Trảm Tà Ấn, loại
Ấn này thường được làm theo kiểu đúc hình 1 linh vật ở trên như dưới là
mặt ấn, ở trong bảo tàng lịch sử Tantric có nhìn thấy 1 loại Ấn từ thời Hai
Bà Trưng có hình 1 con Nghê ở trên.Trong sách của Tấn Cát Hồng có
chép người xưa khi nhập sơn tu đạo tất cả đều phải phục Hoàng Việt
Chương Chi Ấn ( Phục có nghĩa là dùng Ấn đó đóng lên giấy rồi đốt đi
hòa với nước mà uống ND ) Trong thời kì trước khi có lưu Truyền Hoàng
Việt Chương Ấn thì người xưa hay dùng các loại ấn Thiên Đế Chi Ấn,
Thiên Đế Sứ Giả Ấn, Thiên Đế Thần Sư Ấn, Thiên Đế Sử Thông Thư
Ấn, Thiên Đế Sát Hồn Truy Ấn, Thiên Hoàng Thượng Đế Chi Ấn, Cao
Hoàng Thượng Chi Ấn, Thượng Thiên Thượng Đế Vạn Thần Chương
Ấn, Thiên Bắc Thìn Trương Ấn, Thiên Phù Địa Tiết Chi Ấn, tất cả những
Ấn trên là tiền thân sơ khai của Ấn Pháp Đạo Giáo.
Đến sau này khi thành lập Đạo Giáo vào thời Đông Hán, sau đó là thời
của các Thuật Sĩ thời Tây Hán, đây là thời tạo ra Ấn Chương của Đạo
Giáo, theo như sử sách Đạo Giáo ghi chép lại Thời Thiên Sư Đạo Tổ
Trương Lăng tạo ra Dương Bình Trị Đô Công Ấn sau đó được con cháu
của Trương Thị lưu truyền cho tới tận ngày nay. Trong 1 số văn kiện cổ
bản có liên quan đến Đạo Giáo đều thấy xuất hiện Ấn này, trên các văn tự
của Sách Thiên Sư Đạo,( sách đạo sĩ dạng như phù chú ) Thái Bình Đạo
( là các đạo văn tế )

Thời kì sơ khai Ấn được làm từ rất nhiều chất liệu khác nhau sau nàythịnh hành thêm loại Ấn được làm từ gỗ và được sử dụng hết sức rộng rãi


cho đến ngày nay hầu như là các Pháp Sư Việt Nam đều dùng các loại Ấn


bằng gỗ trong các nghi lễ tế tự, trong sách ( Tùy Thư Kinh Tập Chí ) có


đoạn viết về cách làm Ấn bằng gỗ như sau : Lấy gỗ làm Ấn, vào ngày


Thìn khắc Ấn, 2 tây chấp Ấn hấp khí, lấy Ấn Trị Bệnh, “ Đây là ghi chép


đầu tiên về cách làm Ấn gỗ trong lịch sử tuy vẫn còn quá sơ sài nhưng đó


cũng là 1 sự tiến bộ về cách thay đổi chất liệu từ những nguyên liệu quý


và khó làm như Vàng, Đá Quý, Ngọc, Ấn làm bằng gỗ sẽ tiện lợi hơn cho


các Đạo sĩ bình thường, hoặc người dân chế tạo Ấn Pháp, chính điều này


đã làm cho Ấn trở nên phổ cập hơn không bị bó gọn trong những tầng lớp


cao quý như trước nữa. Cùng thời kì với Ấn Gỗ thì Ấn làm bằng Đá cũng


bắt đầu xuất hiện và được sử dụng song song với Ấn bằng gỗ trong sách


( Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Cẩm Thư Đại Pháp )


Quyển số 8 có ghi lại cách tạo Ấn như sau : Phàm khi tạo Ấn chọn ngày


Giáp Tý, Canh, Giáp, mặt hướng về phía Đông Nam, lấy giờ Thìn, Tị,


vào trong Tịnh Thất đốt hương cầu khấn, nói rõ lý do định làm, sau đó


dùng tinh khí thổi vào gỗ, sau đó khắc Ấn trong 1 canh giờ phải thành


không được đứt đoạn, vật liệu phải chọn Ngọc Thạch hoặc là Lõi Cây


Táo, trong 1 vài pháp có đòi hỏi là Gỗ Cây Táo bị sét đánh, theo TanTric


thì cũng không hẳn phải là Gỗ Táo bị sét đánh mà có thể dùng gỗ táo


thường hoặc dùng gỗ Trầm, Tùng, Bách cũng có thể được.


Chữ khắc trong Ấn về mặt pháp văn thì vô cùng đa dạng, từ thời Hán Tấn


trở lại đây Ấn Văn của Pháp Ấn Đạo Giáo đều mang chữ Triện thời xưa,


hầu như tất cả các học giả đều có thể nhận biết được điều này, có những


loại Ấn mà nội dung của nó có liên quan đến hệ thần linh của Đạo Giáo


ví dụ như : Cửu Lão Tiên Đô Ấn, Linh Ngọc Đại Pháp Tư Ấn, Thượng


Thanh Thiên Khu Viện Ấn, Thái Huyền Đô Tỉnh Ấn, Ngũ Lôi Sứ Viện


Ấn, Bắc Cực Khu Tà Viện Ấn, Lôi Diên Tư Đô Ấn, tất cả những Ấn này


đều mang tên của Vị Thần linh, về Phật Giáo cũng có dùng 1 vài loại Ấn


mà Tantric biết như Kim Cương Đồng Tử Tùy Tâm Ấn, Ngọc Nữ Phụng


Phù Ấn, Thế Tôn Ấn, vv ......


Ấn pháp phát triển theo sự phát triển của Đạo Giáo và Phù Chú là nơi để


cho Ấn Pháp phát triển theo nhiều nhất, Đạo Giáo trong thời kì Tống


Nguyên phân thành 2 môn phái lớn là Phái Kim Đan và Phái Phù Lục,


trong đó phái Kim Đan lấy Nam Tông của Tử Dương và Bắc Tông của


Ngọc Trọng Dương làm trung tâm, phái Phù Lục thì lấy truyền thống của


các môn phái phát triển đời Hán Đường là Thiên Sư Đạo, Thượng Thanh


Phái, Linh Ngọc Phái làm nền tảng, trong Môn Phù Lục đó lại phát triển


ra các môn phái nhỏ và các pháp mới gồm các phái : Phái Bắc Đế, Phái


Thần Tiêu, Phái Thanh Vi, Phái Đông Hoa, Phái Thiên Tâm, Phái Tĩnh


Minh, trong đó Phái Thiên Tâm là người Việt Nam biết nhiều nhất vì ở


miền Bắc có lưu truyền 4 bộ sách của Phái này, hiện nay còn lại 1 bộ là


phổ thông nhất đó là Thiên Tâm Đạo Pháp Bí Lục, ngoài ra còn có phát


triển thêm rất nhiều phái mới nữa mà giới huyền thuật gọi là “ Thật Thập


Nhị Gia Phù Pháp ” trong 2 đại phái Kim Đan và Phù Lục thì Phái Phù


Lục vẫn phát triển mạnh nhất và Ấn Pháp cũng theo chân Phù Lục mà


phát triển. Trong các tông phái về Phù Lục pháp thuật đều có khác nhau 1


chút nhưng tất cả đều phải dùng đến Pháp Ấn ví dụ như Thượng Thanh


Phái, Linh Ngọc Phái, Bắc Đế Phái, Thần Tiêu Phái, Thanh Vi Phái,


Đông Hoa Phái, Tĩnh Minh Phái, Thiên Tâm Phái đều có loại Pháp Ấn


cho riêng mình, bởi vậy khi Tantric có đọc 1 bài của 1 người tự xưng là


học Pháp Thuật Đạo Giáo nói là cuốn sách Thần Tiêu Ngọc Cách Công


Văn là sách lưu giữ tất cả các Ấn Pháp của các thầy bà, và chữ “ Công ” ở


đây có nghĩa là tấn công tất cả các thầy bà, thì Tantric thấy thật là nực


cười. Có lẽ vị này nên đọc và tìm hiểu kĩ về Ấn pháp lại thì mới có thể


học phép Đạo Giáo được vì gốc của mình còn nắm không rõ thì còn làm


gì được nữa chứ, trong tất cả các sách nói về Ấn Pháp người đọc nên tìm


hiểu và xem những sách sau để hiểu rõ hơn về Ấn Pháp
 

volam078

Điều hành cấp cao
Sách :
- Thượng Thanh Linh Ngọc Đại Pháp

- Linh Ngọc Vô Lượng Thượng Kinh Độ Nhân Đại Pháp

- Linh Ngọc Lưỡng Giáo Tế Độ Kim Thư

- Thái Thượng Linh Ngọc Tĩnh Minh Pháp Thức Ấn

- Linh Ngọc Lục Đinh Bí Pháp

- Linh Ngọc Tĩnh Minh Tân Tu Cửu Lão Quân Ấn Phục Ma Bí Pháp

- Linh Bảo Ngọc Giám

- Quỷ Cốc Tử Thiên Tủy Linh Văn

- Đạo Pháp Hội Nguyên ( còn gọi là Đạo Giáo Quy Nguyên )

- Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Bắc Đế Phục Ma Thần

Chú kinh.

- Thượng Thanh Lục Giáp Kì Đảo Bí Pháp

- Thái Thượng Bắc Cực Phục Ma Thần Chú Sát Quỷ Lục

- Thái Thượng Xích Văn Đổng Thần Tam Lục

- Thượng Thanh Bắc Cực Thiên Tâm Chính Pháp

- Thái Thượng Trợ Giúp Cứu Dân Tổng Chân Bí Yếu

- Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Tứ Thư Đại Pháp

- Thái Thượng Thông Huyền Linh Kinh Ấn

- Vạn Pháp Bí Tàng bộ số 1 quyển 22.

Đây là những bộ sách nói về các loại Ấn thuộc Đạo Giáo trong số này có

những sách nói về các Ấn Pháp của môn phái mà viết ra sách này, các Ấn

Pháp được ghi chép hết sức tỉ mỉ về nghi thức và công dụng, cách làm,

ngoài ra trong bộ Đạo Kinh cũng có ghi chép lại hàng trăm Ấn Pháp của

Đạo Giáo về chức năng công dụng, cách dùng, và tên của Ấn Pháp, bộ

sách này chỉ rõ về phương pháp và cách làm Ấn Pháp và đây chính là 1 tư

liệu hết sức quý cho ai nghiên cứu chuyên sâu về Đạo Giáo.

Pháp Ấn không những đại diện cho quyền uy của chư Thần Thánh mà

còn là 1 tín vật để truyền thụ của các môn phái Đạo Giáo giống như Khăn

Ấn của Nam Tông vậy, các Pháp Ấn còn lưu truyền đến ngày nay gồm có

khoảng 500 đến 600 loại Ấn ( số liệu của báo chí Đài Loan Tantric chưa

kiểm định ) các Ấn Pháp thường được chia làm 4 loại như sau:

Loại 1 : Lấy danh hiệu Thần Tôn của Đạo Giáo để làm Ấn Văn như :

(Cửu Lão Tiên Đô Ấn ) ( Lôi Hỏa Đại Tướng Ấn ) ( Tam Thiên Nội Húy

Ấn ) ( Thiên Bồng Ấn ) ( Lục Đinh Ngọc Nữ Ấn ) ( Hoàng Thần Ấn )

(Đô Thiên Đại Pháp Chủ Ấn ) ( Cửu Lão Đế Quân Ấn ) ( Na Da Thiên

Nữ Ấn ) ( Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn ) ( Tam Hoàng Ấn ) ( Đế Quân Ấn )

(Thái Vi Đế Quân Ấn ) ( Thiên Đế Thần Ấn ) ( Bắc Cực Đại Tướng Quân

Ấn ) ( Thái Huyền Thiên Đế Ấn ) ( Chân Vũ Ấn ) ( Đạo Quân Ngọc Ấn )

(Thiên Bảo Quân Ấn )

Loại 2 : lấy danh của các vị thần, đạo chức để làm Ấn như : ( Hoàng Lục

Viện Ấn ) ( Ngũ Lôi Sử Viện Ấn ) ( Lôi Đình Đô Ty Ấn ) ( Nguyên Ứng

Thái Hoàng Phủ Ấn ) ( Nguyên Cảnh Đan Thiên Phủ Ấn ) ( Nguyên Hòa

Thiên Giáo Phủ Ấn ) ( Nguyên Chiếu Linh Hư Phủ Ấn ) ( Đề Cử Thành

Hoàng Ti Ấn ) ( Linh Bảo Đại Pháp Ti Ấn ) ( Luyện Độ Ti Ấn ) ( Thái

Huyền Đô Tỉnh Ấn ) ( Bắc Cực Khu Tà Viện Ấn ) ( Thượng Thanh Thiên

Xu Viện Ấn ) ( Dương Bình Trì Đô Công Ấn )

Loại 3 : Lấy kinh văn để khắc ấn như : ( Bát Uy Văn Ấn ) ( Xích Thư

Ngọc Tự Ấn ) ( Hỗn Hợp Bách Thần Ấn ) ( Hỗn Đồng Xích Văn Ấn )

( Linh Thư Trung Thiên Ấn ) ( Nguyên Thủy Phù Mệnh Ấn ) ( Ngũ Đế

Đại Ma Ấn ).

Loại 4 : Lấy hình phù lục và chú ngữ để khắc Ấn như : ( Ngọc Thanh

Thông Chương Ấn ) ( Hoàng Thần Ấn ) ( Việt Chương Ấn ) ( Đại Khôi

Tổng Giám Ấn ) ( Bắc Đế Phong Đô Triệu Quỷ Thần Ấn ) ( Bắc Cực

Giám Sát Thần Ấn ) ( Thiên Tín Ấn ) ( Địa Tín Ấn ) ( Nhân Tín Ấn )

( Tín Ấn ) ( Hồ Tín Ấn ) ( Vân Tín Ấn ) ( Phong Tín Ấn ) ( Kim Tín Ấn )

( Mộc Tín Ấn ) ( Thủy Tín Ấn ) ( Hỏa Tín Ấn ) ( Thổ Tín Ấn )
Theo như ghi chép trong các sách Đạo Giáo thì có rất nhiều chức năng

của Pháp Ấn nhưng tựu chung là Pháp Ấn có những chức năng sau. :

- Vận chuyển Âm Dương, Thay đổi khí hậu, biến ngày thành đêm, tổng

lĩnh gió mưa, sấm sét, ( các loại Ấn dùng làm phép cầu mưa gọi gió )

- Cải biến xuyên sơn trong địa lý, như khai sơn lấp hồ, thu phục mãnh

thú, giáng hạ độc trùng, gọi long phục hổ, biến hóa được vạn vật, như có

thể biến hoa mộc thành người, hoa quả tự sinh, thống nhiếp tam giới,

khiển quỷ triệu thần, phục ma khu tà, diệt yêu tinh tà mị, tích binh trừ hại,

bách trùng không phạm đến, phù nguy cứu khổ, cứu tế cô bần, trị bệnh

khu tà, tảo trừ ôn dịch, nạp tài chiêu bảo, bảo hộ sanh nhân, bảo vệ lãnh

thổ, luyện độ vong hồn, khai u khải minh, trừ thân uế độc, thông đạt chân

linh.( trích sách Đạo Giáo Quy Nguyên )

Theo như cách dùng Ấn ở trong sách trên nói thì tương đối rộng, các Ấn

Pháp dùng trong các trường hợp cũng không hề giống nhau. Sách

( Thượng Thanh Linh Bảo Đại Pháp quyển số 27 có chép như sau :

Chánh Nhất Pháp Lục thì dùng Cửu Lão Tiên Đô Ấn, Đồng Huyền Pháp

Lục thì dùng Thông Chương Ấn, trong các nghi lễ của Đạo Giáo nhất

thiết phải có những bài Tấu sớ phù Hịch hoặc thiếp điệp lúc đó thì sử

dụng Linh Bảo Đại Pháp Ti Ấn, Khi cấp sắc cho đệ tử dùng phép cũng

dùng đến Linh Bảo Đại Pháp Ti Ấn ( trường phái pháp sư miền bắc còn

các phái khác tantric không nắm được rõ lắm nên không dám nói càn )

khi làm Bái Chương thì dùng Thông Chương Ấn, làm những bài cấp thiết

tấu cáo thì dùng Hoàng Thần Việt Chương Ấn ( ấn này rất nhiều tác

dụng) Khi sử dụng việc triệu hồn thì dùng Thần Hổ Ấn, khi triệu thần

nhiếp quỷ, bạt cứu vong hồn, thì dùng Khu Tà Viện Ấn, các loại Ấn Pháp

thường có tác dụng rất là chồng chéo nên khi cần dùng pháp nào thì sẽ

lựu chọn Ấn Pháp để làm, ví dụ như Linh Bảo Đại Pháp Ti Ấn ngoài

những pháp kể trên ra Ấn này còn dùng được vào rất nhiều pháp khác.Có

những loại Ấn Pháp, công dụng nhiều vô số kể hầu như là có thể làm

được mọi việc ví như Lôi Bộ Hữu Lục Phù Bảo Ấn của Thần Tiêu Phái,

Ấn này được làm bằng Đá Ngọc Bị Sét Đánh Vỡ ra lấy lõi của Đá đó làm

Ấn hoặc dùng Đá Thiên Thạch để làm Ấn.

Cách làm Ấn Pháp cũng khác nhau rất nhiều thường mỗi pháp sẽ có cách

làm Ấn riêng không có mẫu số chung ví dụ trong sách Linh Bảo Vô

Lượng Độ Nhân Thượng Kinh Đại Pháp quyển 3 có ghi chung chung như

sau : Ấn vuông 2 thốn 1 phân, dày 7 phân, dùng bằng gỗ cây Đào có cành

quay về hướng Nam mà chặt, Sách Đạo Giáo Quy Nguyên lại ghi Ấn

vuông 2 thốn 5 phân, tìm cây Táo mà làm chọn ngày Giáp Tý chế tạo Ấn

1 sách khác nói về Thiên Bồng Ấn như sau : Ấn này vuông 2 thốn 5 phân,
dùng thần mộc khắc Ấn, vậy theo như tất cả các sách về Đạo mà nói thì

chủ yếu dùng gỗ Táo , Đào làm Ấn, và khắc Ấn nhỏ chỉ khoảng 3 cm mà

thôi để tiện cho việc cầm nằm Ấn.
 

volam078

Điều hành cấp cao
Phương Thức Chế Tạo Ấn

Về phương thức chế tạo Ấn Đạo giáo có hẳn 1 quy định rất nghiêm khắc

từ khâu chọn vật liệu cho đến thời gian chế tạo, kích thước của Pháp Ấn,

cho đến nghi thức tế Ấn và ý nghĩa của Ấn, nay tantric xin ghi chép ra từ

các sách Đạo Giáo Quy Nguyên như sau : Phàm chọn gỗ để khắc Ấn

không chọn những cây mà bị gió thổi nghiêng vẹo, chỉ chọn cây Đào, Táo

bị sét đánh, có nhiều Sát khí, Sách Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Đại

Pháp Chép thêm là chọn ngày Bính, ngày Đinh để chặt hạ cây, ngày Hỏa

Nhật thì đẽo gọt cho thành khối, sau đó chọn hướng Đông Nam mà chôn

xuống Đất 7 thốn,đít Ấn thì để lộ trên mặt đất, thoa hương hoa vào Ấn,

sau đó quỳ xuống Đất vái 3 lạy, thổi vô Chúc Ngôn chú vào Ấn, ngày thứ

7 thì đào lên, dùng nước sạch rủa hết đất ở Ấn đi, dùng hương bôi tắm

cho Ấn, Phục Ấn, sau đó khắc hoa văn lên tay cầm Ấn, chọn ngày đinh

rồi quay mặt về hướng Đinh, bước Đinh Hỏa Bộ Linh Cương, khi đó sẽ

gặp Lục Đinh Ngọc Nữ, Lại tụng Chú sổ biến, dẫn khí từ khí bộ lên đỉnh

đầu tức hoàn thành xong Ấn

*** Cách làm Ấn trên Đây ghi quá vắn tắt cộng thêm không rõ sách nói

là Ấn gì loại gì nhưng theo Tantric thì có thể đây là cách khắc Ấn Lục

Đinh Ngọc Nữ, Pháp này sẽ có ở những phần sau của bộ sách này, người

xem nên lưu ý mà nghiên cứu đối chiếu.

Đạo Pháp Hội Nguyên lại có ghi về nghi thức của Ấn Pháp gồm có Tạo

Ấn, Tế Ấn, Khai Ấn, Hành Ấn, Hạ Ấn, Nhập Ấn, cách chế Ấn của sách

này lại viết thêm : Dùng gỗ của cây táo, vào ngày Giáp Tý, mùa hạ ngày

Bính Ngọ, khắc ấn trong 1 ngày tuyệt đối không được quá, Khai Ấn chú

viết như sau:

Chú Khai Ấn

Thiên ấn linh linh, thiên bồng nguyên suất xá hành, khu tà pháp chủ

giam ấn, thiên đinh lực sĩ phụng hành, tà đạo văn chi não liệt, bệnh nhân

kiến tắc an trữ, hung ác vi họa giả điệt, từ thiện vi phúc giả sanh, cấp cấp

như luật lệnh.

*** Chú khai Ấn này trong 1 vài trường hợp cũng được dùng khi đóng ấn

lên bùa thì niệm khai Ấn này.

Khi khai Ấn cần phải tế Ấn, khi Tế Ấn phải chọn các ngày Giáp Tý, Canh

Thân, Tam Nguyên, hoặc Bát tiết dạ tử thời, hoặc ngày mồng 5 tháng 5

mùa hạ thì chọn ngày Bính ngọ để làm 1 bản tấu, chuẩn bị hoa quả,

hương hoa, đèn nến, quay về hướng Bắc Đẩu hạ Ấn , bản tấu trạng dùng

để báo cáo với các vị Chu Tam Đại Tướng Quân, Thiên Y trì Bệnh Công

Tào Sứ Giả, sau đó tam bái thắp nhang lên lò hương bài tế như sau :

Bài Văn Tế Ấn

Chữ Hán:

臣姓某虔诚上启中天北斗九皇尊帝、天丁力士、三真君、功曹使、

斗中圣众。臣草芥微

生,樗栎朽质,冒参上法,受庇玄穹,于某年月日投某人门下,拜

受北极天蓬正法,自佩受以来,朝修不常,动违天宪,南宫无纪善

之名,北府有纠非之字。登坛受法之际,对师有约,誓当佐天行化

助国救民,依法命工刊造法印。兹遇吉辰,虔修蘸祭,伏乞上真流

降真气,下入印中令臣佩奉,宣宏道法,所指如心,驱邪治病,获

遂通灵。下副臣修持之愿。臣谨诚惶诚恐,稽首顿首再拜,谨言

Dịch Nghĩa

Thần tính ........(Tên người đọc ) kiền thành thượng khải trung thiên bắc

đẩu cửu hoàng tôn đế , thiên đinh lực sĩ , tam chân quân , công tào sử giả

đẩu trung thánh chúng . Thần thảo giới vi sanh , xư lịch hủ chất , mạo

tham thượng pháp , thụ tí huyền khung , vu ....... niên ......nguyệt....... nhật

đầu mỗ nhân môn hạ , bái thụ bắc cực thiên bồng chính pháp , tự bội thụ

dĩ lai triều tu bất thường , động vi thiên hiến , nam cung vô kỉ thiện chi

danh bắc phủ hữu củ phi chi tự . Đăng đàm thụ pháp chi tế , đối sư hữu

ước thệ đương tá thiên hành hóa , trợ quốc cứu dân , y pháp mệnh công

khan tạo pháp ấn . Tư ngộ cát thần , kiền tu trám tế , phục khất thượng

chân lưu hàng chân khí , hạ nhập ấn trung , lệnh thần bội phụng , tuyên

hoành đạo pháp , sở chỉ như tâm , khu tà trì bệnh , hoạch toại thông linh .

Hạ phó thần tu trì chi nguyện . Thần cẩn thành hoàng thành khủng , khể

thủ đốn thủ tái bái , cẩn ngôn .

Tế xong thì tờ hiến trạng này và tiền mã phải đem cống Thượng Đẩu

Chân nguyên Suất, Đại Tiên Thần Tướng, đem Ấn đang lên đàn để báo

cáo thần.

Khi dùng các Ấn để trị bệnh tà ma phải tụng Ấn chú như sau:

Bài Niệm Ấn Chú

Can tượng thiên linh , khôn dĩ vận tái , bất đắc vi thời , chu nhi phục thủy

Thiên đinh thụ ngô thần ấn , lục giáp vệ ngô thân hình , hà thần bất tòng

hà quỷ cảm đương . Ngô ấn chỉ thiên thiên khuynh , chỉ địa địa liệt , chỉ

nhân nhân trường sinh , chỉ quỷ quỷ tuyệt diệt , chỉ san san băng , chỉ

thủy thủy kiệt , chỉ vân vân thư , chỉ mộc mộc chiết , chỉ phong phong

đình , chỉ vũ vũ hiết , đế quân thụ ngô thần ấn hóa nhiếp , nhữ đẳng hữu

vi ngô lệnh , tứ chi phục chiết , cấp cấp như thiên đế luật lệnh sắc . sau đó

lại tụng dưới ấn chú: " Tam ngũ đường đường , nhật nguyệt vi quang , âm

dương giao hội , tứ thời trung ương , thần ấn nhất hạ , vạn quỷ diệt vong

cấp cấp như luật lệnh. ( nếu dùng Ấn đóng lên người lại phải niệm nhập

Ấn chú như sau :

Thiên đinh lực sĩ nhập thiên ấn , mãnh liệt tà ma hóa tác trần . Cấp cấp

như thiên đế luật lệnh sắc.

Sau đó định hơi hít cương khí vào thì muôn và tà tinh không xâm nhập

được ( phép này dùng cho bản thân cũng tốt )

( Trích Đạo Giáo Quy Nguyên )

Sách Đạo Giáo Quy cũng chép về cách tạo Ấn như sau : chọn ngày Giáp

Tý, dùng lõi cây táo bị sét đánh, chọn ngày mồng 5 tháng 5 hoặc ngày

Giáp Tý mùa xuân, mùa hạ thì chọn ngày Bính ngọ để khắc Ấn, khi thụ

trì ấn thì chọn ngày giáp để nhập thất hoặc tịnh thất, sau đó an trí Ấn, làm

lễ báo cáo, sau đó thượng hương, rồi làm lễ khai Ấn.

*** Cụ thể lại về những gì các sách đạo giáo nói về cách khắc Ấn Tantric

xin tóm lược lại như sau, các đạo sĩ muốn khắc Ấn phải chọn những loại

gỗ Đào, Gỗ Táo, Gỗ Bạch Đàn, Gỗ Tùng, Gỗ Bách, thứ tự là như vậy loại

Ấn càng quan trọng dùng được những việc lớn thì chọn gỗ Đào, gỗ Táo,

còn những Ấn Pháp dùng vào những việc bình thường có thể chọn Bạch

Đàn, Tùng , Bách. Ngày tế tự và làm Ấn thường là ngày Giáp Tý mùa

xuân, hoặc ngày Bính mùa hạ, có thể chọn thêm ngày mồng 5 tháng 5,

ngày làm Ấn thường chọn ngày Canh Thân, kiêng kị người khác dòm ngó

thấy, việc làm ấn sẽ gồm có chặt cây thường chọn cành hoặc cây hướng

đông nam, khắc Ấn, Tế Ấn, Khai Ấn, Ấn thường được cho vào 1 cái túi

nhung hoặc đặt vào 1 hộp gỗ sơn son thiếp vàng để nơi cao ráo. Đó là

những nghi lễ chung của việc làm Ấn, còn việc khắc Ấn thì mỗi loại có 1

cách làm và 1 cách khắc riêng tựu chung về những phần chính là như trên

đây. Dưới đây là hình thức và công dụng của những Ấn Pháp Quan Trọng

của Đạo Giáo, những Ấn pháp này sử dụng hầu hết trong tất cả các pháp

của Đạo Giáo kể cả những bí pháp.

*** Cảnh Báo : Tất cả những Ấn Pháp dưới đây đều là sự đại diện cho uy

quyền và pháp lực của Chư Tiên, Chư Thánh, cho nên các Ấn ở dưới đây

khi chế tạo hoặc làm phải hết sức lưu ý, cũng không nên đem ấn này ra

ngoài để làm trò bình phẩm bởi vậy là phạm vào Tiên Chúng sẽ bị trừng

phạt rất nặng nề, học giả nghiên cứu nên hiểu điều này mà giữ gìn, bởi tại

sao bấy lâu nay không hề thấy có sách hoặc tài liệu hình ảnh về Ấn Pháp

là bởi sự kiêng kị này, những điều trên học giả và người nghiên cứu nên

nhớ kĩ.
 

volam078

Điều hành cấp cao
Hình Thức Các Loại Ấn Đạo GiáoĐạo Kinh Sư Bảo ấn.Đạo kinh sư bảo ấn:
Đạo kinh sư ngọc ấn là đại diện cho cảnh giới cao
nhất của đạo giáo, ứng dụng của pháp ấn trong đạo giáo rất rộng và phổ


cập, chế tạo ấn chương, dán phát bùa, siêu độ vong hồn, tiễn thần quỷ,


khai sáng văn minh
Phật pháp tăng bảo ấn : Phật pháp tăng ngọc đại diện cho cảnh giới cao
nhất của phật giáo, ứng dụng của pháp ấn trong phật giáo rất rộng rãi và


phổ cập, chế tạo ấn chương, dán phát bùa, siêu độ vong hồn, tiễn thần


quỷ, khai sáng tranh tượng.

Ngọc hoàng ấn :
Loại ấn này tượng trưng cho uy quyền và thần thông
của ngọc hoàng đại đế. Loại ấn này cũng là ấn rất quan trọng trong Huyền


Môn Đạo Giáo, dùng trong việc thâu binh quỷ, làm sắc lệnh phù, tựu


chung là ấn của vị vua cao nhất trong hệ tiên chúng của Đạo Giáo.


Trương Thiên Sư ẤnTrương thiên sư ấn :
Trị các loại tà ma, bệnh tật. Ấn này còn có tác dụng
nữa là để chữa bệnh tà nhập xác, ấn đại diện cho uy quyền của Trương


Thiên Sư mọi loài yêu ma quỷ mị khi thấy ấn này đều hết hoảng kinh sợ,


ấn được dùng thêm trong những bùa trấn trạch và trừ tà của Trương thiên


.
 

volam078

Điều hành cấp cao
Bắc Cực Khu Tà Viện Ấn

Bắc cực khu tà viện ấn :
ấn pháp quan trọng của đạo giáo, sử dụng trong các phái Đạo Giáo,
hàng ngày đều thống nhất thần quỷ tam giới.ấn này chủ về âm giới.
Bắc Cực Sát Quỷ ẤnBắc cực sát quỷ ấn :
Sử dụng trong các phái của Đạo Giáo, có thể trị các
loại bệnh,
khu tà trấn sát,
tại miền bắc việt nam các pháp sư hay dùng ấn
này để tác pháp.
Linh Bảo Minh Tịnh Cửu Lão Thần Ấn
Linh bảo tịnh minh cửu lão thần ấn :
Tránh tà mà, trấn trạch, trị các loại
bệnh,
ngoài trừ các loại bệnh dịch,
còn giải ác mộng, trường sinh, bay cao
trăm thước.
Trảm Tà Đoạn Ôn Ấn


Trảm tà đoạn ôn ấn:
Trị bệnh thu tà ma, đuổi tà ma bảo vệ sinh mạng.
Loại ấn này có 8 trăm vạn thần binh theo phù trợ tương tự giống như ấn Lục Giáp Lục Đinh vậy,cùng các loại ấn trị ôn dịch phá tà, loại trừ ôn dịch ra khỏi cửa, không cho nhập vào nhà, nuốt bùa có đóng ấn này sẽ tránh lây nhiễm bệnh dịch sang người khác.Về phụ pháp thì rất nhiều.

Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn
Cửu thiên huyền nữ ấn :Loại ấn này tượng trưng cho quyền lực và thần lệnh của cửu thiên huyền nữ


Đề Cử Thành Hoàng Ti Ấn


Đề cử thành hoàng ti ấn :
Thành hoàng là cơ quan cao nhất quản lý thành
hoàng dưới đất, ấn thành hoàng là ấn tín cao nhất của thành hoàng, có thể điều động được các loại thành hoàng ở các nơi, thành hoàng quản lý thổ địa các nơi, thành hoàng có cơ quan xem xét các phủ, có quyền thả các linh hồn, có quyền quản lý các vong hồn, dán phát bùa, tiễn linh hồn, cầu mưa cầu nắng, cầu giàu có, cầu chức vụ, tránh tà ma, hộ quốc an dân…đều có quan hệ mật thiết với thành hoàng. Thường những người dùng ấn thành hoàng, đều thay thiên hành đạo, thần thành hoàng các nơi đều đi theo người hành đạo, âm quan tự báo những gì mình biết, có các thần tiếp đón hộ tống, trợ giúp. Thành hoành ấn là một trong những pháp khí quan

trọng trong đạo giáo.( Ấn này tương đương dấu của chủ tịch thành phố )


Thông Linh Ấn
Thông linh ấn :
Thông linh chính là căn gốc của vạn pháp thần linh, là nơi sinh ra tất cả các đạo thuật, nếu như không nắm chắc được phương pháp thông linh, tất cả đều là nói hư không,. Trong sách đạo “thái thượng thông huyền linh ấn kinh” có ghi lại: “thông linh ấn có chức năng biến hóa vạn thân, vạn vật, yêu cầu cần phải giữ thân sạch, tất cả các loại thức ăn không được dính máu, mới có thể đạt được mục tiêu” trong sách đạo


còn ghi chép cách chống tà ma, lấy được tài lộc.
1 *Mang đai bên mình, tùy lúc niệm chú, tiếp đó tụng các vị thần, trợ giúp thông linh.
2 *Nội phục: ấn trên giấy dùng liên tiếp, có thể thông linh.
3 *Trị bệnh tà ma: đem phục ấn rồi cho bệnh nhân uống
4 * Tâm nguyện thành đạt: phục đới niệm chú, nói rõ tâm nguyện của mình. Sẽ được thần linh trợ giúp ủng hộ.
5 * Dùng in lên bùa khắc trừ yểm sát.Linh Bảo Pháp Sư Ấn

Linh bảo đại pháp sư ấn :Loại ấn này là ấn đầu tiên trong vi linh ngọc đại đế, đại diện cho mệnh lệnh và quyền lực của linh ngọc đạo pháp. Loại ấn này có thể di chuyển bùa dán giấy điệp, hiển thị bùa tín của quỷ thần tam giới.


Thái Thượng Lão Quân Ấn

Thái thượng lão quân ấn :
Loại ấn này tượng trưng cho uy quyền và thần thông của thái thượng lão quân.Là 1 Ấn quan trọng bậc nhất của huyền thuật, ấn dùng để cấp sắc cho tất cả những loại bùa của Tam Thanh Đạo
Giáo.Ấn này phổ thông nhất trên tất các các loại phù đang dùng hiện nay tại Trung Hoa.Hoàng Thần Việt Chương Ấn
Hoàng thần việt chương ấn :
Bảo hộ thân tránh tà ma, phục đới có âm binh hộ tiễn.Loại ấn cổ đại còn lưu truyền đến hiện nay, ấn này nổi tiếng trong giới huyền môn vì các khả năng của ấn, giới huyền môn Việt nam còn gọi là phương sĩ ấn, Đạo giáo ấn.
Ngũ Đế Đại Ma ẤnNgũ đế đại ma ấn :
Loại ấn này tượng trưng cho quyền lực và thần lực của
ngũ đế đại ma, những điều ban phát của ngọc đế, các vị tướng lĩnh thực hiện loại pháp này, có thể trị vạn ma, trấn hung trị ác, tâm trí phải khuất phục, ngũ đế hộ vệ, quần yêu sắc hành.Thượng thanh thiên xu viện ấn
Thượng thanh thiên xu viện ấn :
Thanh thiên khu viện ấn này lấy thiên
đình làm trọng, thống lĩnh các phủ, có thể xem xét thần linh tam giới. Là thiên môn tư viện, cơ quan hầu lưỡi của thượng thiên, thống lĩnh 73 tư, quản nguyên hội dưỡng binh nhất viễn vạn người, danh thiên nhiếp quân.

Do đó loại ấn này quyền uy rất mạnh, thường được làm bằng ngọc,ấn này thường dùng thân tấu thiên tào quan điệp, các việc trong giới thần linh, tất cả đều phải dùng ấn này. Loại ấn này tủy hành thiên hạ, các thần linh đều phò tá, vi hành khắp nơi, phục tà ma trị các loại bệnh.


Tam giới hỗn nguyên tổng nhiếp vạn thần ấn
Tam giới hỗn nguyên tổng nhiếp vạn thần ấn :
Loại ấn này thống nhiếp
các loại chư thần, phò trợ quần ma, trấn áp tam giới, bảo vệ vạn linh. Loại ấn này còn được gọi là “nguyên thủy tổng ấn”, từ đó mở rộng đến tùy
long cầu mưa, khu tà ma, chiêu vân điện, trảm yêu diệt quái, bảo vệ bản thân, lập tấu chương.
Khi dùng pháp ấn, niệm hạ ấn chú: “tiên thiên tiên địa, nguyên thủy tổ khí. Lạc tử chú sinh, trường sinh tại thử. Ngọc hoàng tâm thuật, hồn thần giai bế. cấp cấp như luật lệnh minh thiên ngọc hoàng thượng đế luật lệnh.

Ngô phụng tổ sư lộ chân quân sắc nhiếp”. Đây là ấn có oai lực vô cùng lớn mạnh cần hết sức cẩn thận tránh để lọt vào tay kẻ tiểu nhân
Thiên đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n [FONT=&quot]ấ[/FONT]n

Thiên địa thần ấn :
Trị bệnh trị tà ma. Khi dùng ấn tồn thường có các chư thần giáng lâm, ấn bệnh nhân cần niệm chú: “ thiên địa thần ấn, ấn sơn thành hồ, ấn thạch thành dư, ấn thụ thụ cô ấn địa địa liệt, ấn mộc mộc trảm, ấn hỏa hỏa tai, ấn thủy thủy tuyệt, ấn thượng quán hạ, ấn biểu quán lí, ấn tiền quán hậu, ấn tả quán hữu, ấn tà tà vong, ấn thống thống ngừng, ấn bệnh bệnh tan, ấn ma ma tẩu, bại trừ chính kết lưu ánh sở chú, cấp tự tẩu khứ, chính thần an nhữ sở. cấp cấp thái thượng lão quân luật lệnh” loại ấn này không được nhập tang gia, sản phụ gia và những nơi có rác ố bẩn

 

volam078

Điều hành cấp cao


Đô thiên đại pháp chủ ấnĐô thiên đại pháp chủ:
Loại ấn này quản tà tinh của thiên hạ, vương ma của phủ. Phàm những yêu tinh lộng hành, long ô hưng yêu, cùng với người bệnh, cần phải hợp lục, cần phải dùng loại ấn này. Nhân có miệng trụ chú thả, xã thế quan linh, phụ mệnh chặt gỗ, tất cả các loại bệnh, khổ nạn đều dùng ấn này, miễn linh bất năng cận, hư nghiệp bất năng xâm.Trừ mộng đêm và hợp vạn gia. Thường phục các loại bênh tật, làm cho tuổi thọ kéo dài, chống các loại bệnh tật.Linh Bảo Minh Tịnh Cửu Lão Thần ẤnLinh bảo tịnh minh cửu lão thần ấn :
Tránh tà mà, trấn trạch, trị các loại
bệnh, ngoài trừ các loại bệnh dịch, còn giải ác mộng, trường sinh, bay cao trăm thước.


*** trên đây là những hình thức và công dụng của các loại ấn quan trọng nhất thuộc Đạo Gia phép thuật vì 1 vài lý do kiêng kị nên không thể đưa lên những ấn truyền pháp của các môn phái, những ấn trên đây thuộc về hệ ấn cơ bản của đạo giáo kết hợp với Ấn tiên thiên bát quái, ấn bản mệnh và ấn môn phái để pháp sư tác pháp.Dưới đây là 100 ấn người học pháp đạo giáo nên nắm rõ.


*** Phần phụ lục dưới đây gồm tất cả các loại Ấn Pháp thuộc Huyền Môn Đạo Giáo, lưu ý về Ấn Pháp là 1 điều cấm kị không nên phát tán ra ngoài quá nhiều, người đọc sách nên lấy đó làm điều lưu ý, những Ấn dưới đây đều lấy trong tất cả các sách về đạo giáo chép ra để tham khảo không nói về công dụng và cách làm bởi vậy người xem nên lưu ý, hãy nhớ tuyệt đối không được làm bậy nếu không sẽ bị trời phạt xin hãy nhớ kĩ.Phần Phụ Lục Các Loại Ấn Thuộc Huyền Môn Đạo GiáoThánh Tổ Tiên Sư Trương Đạo Lăng Chi Ấn


Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất Cứu Khổ Chi Ấn

Từ Hàng Cứu Khổ Quảng Đại Uy Viên Thông Tự Tại Thiên Tôn Chi Ấn.Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Đế Tỉ
Tam Giới Phục Ma Trấn Viện Thiên Tôn Quan Thánh Đế Quân Ấn

Thượng Thanh Cửu Lão Tiên Đô Ấn

 

volam078

Điều hành cấp cao

Ấn Thái Thượng Lão Quân


Bài Thái Thượng Lão Quân Chú

( chú này dùng cho tất cả các phù thuộc Đạo Giáo )
Án Thâu Thiên, Thiên Nhất Xích
Án Thâu Địa, Địa Nhất Thốn
Án Thâu Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Li Khôn Đoài
Thâu Nhị Thập Bát Tú Cửu Diệu Tinh Quân
Lai Ứng Hiện Càn Khôn Xích
Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân Hạ Giáng
Cấp Cấp Như Luật Lệnh Nhiếp.
Ấn Tiên Thiên Bát Quái

*** 2 ấn trên cần phải có cấp sắc của Minh Sư trao truyền và gia trì cho,hoặc giả người tác pháp phải có sự tu luyện để gia trì pháp lực vào ấn chứ không thể là khắc bừa bãi rồi dùng ấn đóng lên bùa được vì làm vậy sẽ không có sự linh diệu và cũng là việc sai trái xâm phạm quỷ thần, điều này những người đọc sách nên lưu ý kĩ.
Hình Thức Ấn Bản Mệnh ( ấn tuổi )*** Ấn tuổi Đinh Mão,( Ấn này chỉ là ví dụ, người hành pháp tuổi nào thì nên khắc ấn tuổi đó ) Ấn thuộc sách Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn.MỘT SỐ LOẠI ẤN KHÁC.
Ấn này dùng để thỉnh Na Da Thiên Nữ.
Danh Tính Của Thập Nhị Khế Nữ Vị Khế Nữ thứ 1 tên là Hàn Nhân Cơ.
 Vị Khế Nữ thứ 2 tên là Sử Nhân Thông.
 Vị Khế Nữ thứ 3 tên là Lý Nhân Thụ.
 Vị Khế Nữ thứ 4 tên là Từ Nhân Hạnh.
 Vị Khế Nữ thứ 5 tên là Sử Kính Hòa.
 Vị Khế Nữ thứ 6 tên là Chu Quỳnh Cơ.
 Vị Khế Nữ thứ 7 tên là Triệu Tử Ngọc.
 Vị Khế Nữ thứ 8 tên là Triển Tử Ngọc.
 Vị Khế Nữ thứ 9 tên là Trầm Công Quyền.
 Vị Khế Nữ thứ 10 tên là Lưu Danh Dụ.
 Vị Khế Nữ thứ 11 tên là Cao Tư Ngạn.
 Vị Khế Nữ thứ 12 tên là Tưởng Nhân Mậu.

12 vị khế nữ trên đây vô cùng thần thông quảng đại, lúc thị hiện khi lớn khi nhỏ, có thể làm gió làm mưa, có thể giúp nươc trị loạn, lại có thể giúp cho người tác pháp làm phép được trường sinh.Khi triệu thỉnh lần đầu tiên phải chọn ngày Giáp Tý để triệu thỉnh, khi đã gặp mặt 1 lần rồi lần sau muốn triệu thỉnh thì không cần chọn ngày Giáp Tý nữa. Khi muốn triệu thỉnh để chiêm ngưỡng dung nhan thì niệm Lục Giáp Thần Chú và Khế Nữ Thần Chú thì càng tốt, khi niệm xong chỉ trong chốc lát các vị thần trên sẽ hạ giáng, có khi ở từ sáng sớm đến chiều tối mới trở về tiên cung, nếu là việc nhỏ có thể thỉnh triệu 1 hoặc 2 vị, cứ theo nghi thức ở trên mà hô danh và thỉnh triệu, các vị thần sẽ ở ngay nơi vai hoặc cánh tay mà đến. Nếu gặp việc lớn thì cả 12 vị Khế Nữ sẽ hạ giáng giúp người làm phép, có Ấn Lệnh của 12 Khế Nữ người làm phép tác pháp mỗi ngày uống 12 chén nước tinh khiết ( nước mưa ) sau đó dùng son loại tốt đóng
trên giấy tốt 12 ấn này và làm thành áo mặc, trong vòng 100 ngày có thể bay cách mặt đất 5, 3 thước, lại có thể dùng phép này mà bay đi những nơi mà mình muốn đến người khác không thể nhìn thấy mình đang bay mà chỉ có bản thân mình biết là mình đang bay vậy.

Pháp Làm 12 Ấn Thập Nhị Khế Nữ

Làm ấn này, phải lựa ngày mồng 5 tháng 5 dùng gỗ cây Lê đẽo thành 12 thanh gỗ nhỏ, mỗi thanh có bề mặt rộng 2 tấc 3 phân, bề dày 3 tấc, sau đó đem cho thợ điêu khắc. Nếu như làm trong ngày đó chưa xong số còn lại phải đợi đến ngày 7 tháng 7 mới được làm nốt, khi khắc ấn phải đốt nhang niệm bài chú khế nữ, sau đó hô tên các vị khế nữ, khi khắc xong ấn phải lập tức in ngay 12 ấn đó ra giấy đốt uống, như vậy sẽ thoát khỏi vòng sinh tử, tuyệt đối giữ kín.

Cách Nuốt 12 Ấn Khế Nữ

Người hành pháp cần uống 12 ấn khế nữ này trong 500 ngày sẽ thấy công hiệu, cứ mỗi ngày vào giờ Ngọ, luyện 24 khí và in dấu của 12 ấn này ra rồi đốt uống hết, cứ 7 ngày lại hít chân khí vào lúc sáng sớm và uống nước tinh khiết cùng với 12 ấn này, dùng son tốt để in 12 ấn này lên quần áo mặc trong vòng 100 ngày có thể nhìn thấy 12 Khế Nữ và bay trên mặt đất 5, 6 thước vô cùng linh nghiệm...

( Trích từ VẠN PHÁP BÍ TÀNG - Bản dịch của Tân Trí ).


 
Top